Zwroty

W przypadku zwrotów urządzeń produkowanych przez Sensor Tech SA od dnia 1.01.2016 obowiązują następujące zasady:

do 14 dni - towar nieużywany

  • w przypadku sprzedaży internetowej konieczne jest dołączenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży;

  • bezkosztowy zwrot;

  • zwrot gotówkowy.

powyżej 14 dni do 3 miesięcy:

  • możliwość zwrotu nieużywanego towaru za doliczeniem następujących opłat;

  • 50 zł netto plus VAT z tytułu kalibracji;

  • 50 zł netto plus VAT z tytułu przeglądu technicznego.

powyżej 3 do 6 miesięcy:

  • możliwość zwrotu nieużywanych urządzeń za doliczeniem dopłaty;

  • 50 zł netto plus VAT z tytułu kalibracji;

  • 70 zł netto plus VAT z tytułu przeglądu technicznego.

powyżej 6 miesięcy lub używane:

  • warunki zwrotu do negocjacji, możliwość zwrotu nie wyższa niż 25% pierwotnej wartości urządzenia.

Powyższe reguły nie dotyczą urządzeń z dystrybucji, których producentem nie jest Sensor Tech SA. Za zwrot urządzeń wystawiony zostanie kupon o równowartości zwracanej kwoty do wykorzystania na zakupy urządzeń w Sensor Tech SA, w sklepie internetowym lub u dystrybutora.

Koszty wysyłki każdorazowo po stronie Zwracającego urządzenia.

Reklamacje

1.Po dostarczeniu towaru na miejsce przeznaczenia Nabywca ma obowiązek potwierdzenia odbioru towaru, niezwłocznego starannego sprawdzenia stanu towaru oraz przechowywania go w warunkach zapewniających podtrzymanie jego pierwotnych właściwości.

2.Ustala się następujące warunki reklamacji z tytułu gwarancji na towary:

a) warunkiem skutecznego wniesienia reklamacji jest zapłata ceny za towar oraz zapoznanie się z kartą katalogową, instrukcją obsługi w zakresie wykorzystywania, użytkowania i zastosowania towaru,

c) przedstawienie przez Nabywcę: aktualnego świadectwa kalibracji oraz wszystkich protokołów przeglądów okresowych,

d) Nabywca ( zwany też dalej Reklamującym) powinien wysłać zgłoszenie reklamacyjne na formularzu, dostępnym na stronie www.sensortech.pl, wraz ze szczegółowym opisem usterki/wady pisemnie lub na adres email: info@sensortech.pl, zgłoszenie reklamacyjne powinno nastąpić niezwłocznie, tj. najpóźniej w terminie 7 dni, licząc od dnia wykrycia usterki,

e) towar wykazujący wady lub usterki należy przesłać, na koszt Nabywcy/Reklamującego bezpośrednio do Gwaranta na adres Sensor Tech SA, ul. Sułowska 19b, 51-180 Wrocław, najpóźniej w dniu wysłania zgłoszenia reklamacyjnego,

f) wszelkie koszty związane z zapewnieniem transportu, bezpiecznego opakowania, ubezpieczeń i innym ryzykiem ponosi Nabywca/Reklamujący,

g) w przypadku wykonywania przez Sensor Tech prac gwarancyjnych prowadzonych na terenie przedsiębiorstwa Nabywcy/Reklamującego, jest on zobowiązany zapewnić Gwarantowi bezpłatnie niezbędną pomoc,

h) jeżeli Nabywca nie dokona zgłoszenia reklamacyjnego w sposób oraz w terminie określonym powyżej, traci wszystkie ewentualne uprawnienia wynikające z tytułu gwarancji z powodu ich wygaśnięcia,

i) użytkowanie uszkodzonego towaru, jest równoznaczne z akceptacją jego jakości, a tym samym z wygaśnięciem wszelkich uprawnień wynikających z gwarancji.

3.Niekompletne zgłoszenia reklamacyjne (niezgodne z ww. warunkami) nie będą  rozpatrywane.

4.Sensor Tech potwierdza kompletne zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania.

5.Sensor Tech ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia kompletnej reklamacji.

6.Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Gwaranta w terminie ustalonym przez strony, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych, liczonym od daty uwzględnienia reklamacji przez Sensor Tech. Gwarant może wysłać produkt zastępczy na czas trwania naprawy, o ile będzie miał taki dostępny w magazynie. Gwarant zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu naprawy na skutek problemów z dostępnością części zamiennych.

7.W przypadku uznania reklamacji, prace wykonane i towary dostarczone w ramach gwarancji powodują przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas, w którym Reklamujący wskutek wady towaru nie mógł z niego korzystać chyba, że Gwarant dostarczył urządzenie wolne do wad, co powoduje odnowienie gwarancji.

8.Reklamującemu przysługuje prawo wymiany towaru na nowy, jeżeli:

a) w okresie gwarancji Gwarant dokona czterech napraw istotnych, a urządzenie nadal będzie wykazywało wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem,

b) Gwarant stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe.

9.W przypadku uwzględnienia żądania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad Sensor Tech zobowiązuje się do jego wymiany w jak najkrótszym terminie wynikającym z możliwości produkcyjnych i innych ciążących na nim zobowiązań.

10.Jeżeli wymiana produktu na nowy, zgodnie z p. 8, nie jest wykonalna, Reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej ceny.

11.W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Nabywcy, wszelkie koszty (diagnostyka, naprawa, czas pracy, transport, dojazd i in.) pokrywa Reklamujący. W przypadku reklamacji uzasadnionej koszt wysyłki zwrotnej (na terenie RP) pokrywa Gwarant.

12.Okresowe czyszczenie, przeglądy, konserwacja, regulacja, wymiana głowic (kalibracja) itp., przeprowadzane na zlecenie Nabywcy, nie są traktowane jako naprawy gwarancyjne, Gwarant przeprowadza je na wyraźnie życzenie Reklamującego (zawarte w formularzu reklamacji) i zastrzega sobie prawo do obciążania Nabywcy ich kosztami.

13.Wszelkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono, stają się własnością Gwaranta i jako takie winny być niezwłocznie zwrócone.

14.Gwarant nie udziela upoważnień ani gwarancji odnośnie produktów innych niż te, które określono w niniejszym dokumencie. W żadnym wypadku nie będzie on odpowiedzialny wobec Reklamującego za szkody lub zniszczenia wynikłe z nieprawidłowej instalacji lub użytkowania produktów.

15.Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Reklamującego do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią produktu.

16.W okresie rozpatrywania reklamacji, Nabywca nie ma prawa do wstrzymywania płatności jakichkolwiek wymagalnych już należności wynikających z umów zawartych z Sensor Tech, w tym za towar reklamowany, bądź za towar, który został zafakturowany przez Sensor Tech łącznie z towarem reklamowanym, jednak w odróżnieniu od towaru reklamowanego nie zawiera on wad.

17.Jeżeli jednak Nabywca wstrzyma dokonywanie jakichkolwiek płatności na rzecz Sensor Tech, Sensor Tech ma prawo wstrzymać się z wykonaniem zobowiązań z tytułu gwarancji do czasu uregulowania wobec niego przez Nabywcę wszelkich zaległych należności i innych obowiązków, a Nabywca zobowiązany będzie dodatkowo do zapłaty na rzecz Sensor Tech odsetek za opóźnienie w wysokości podwójnej rocznej stopy procentowej odsetek ustawowych, lecz nie wyższych niż odsetki maksymalne. Odsetki za opóźnienie należne będą Sensor Tech w pełnej wysokości bez względu na to, czy reklamacja zostanie przez niego uwzględniona czy też nie.

18.Odpowiedzialność Sensor Tech za wady towaru jest ograniczona wyłącznie do zobowiązań, które wynikają z niniejszej gwarancji. Sensor Tech nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez towar po jego dostarczeniu do Nabywcy.

Formularz reklamacyjny do pobrania ze strony: https://sensortech.pl/wsparcie/gwarancja/