Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sensor Tech SA (dalej Sprzedający)  za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.sensortech.pl, zwanego też dalej Sklepem Internetowym.

Sprzedającym jest spółka

Sensor Tech SA z siedzibą we Wrocławiu, 51-122, ul. Romanowskiego 25A, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IV Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000539451. Spółka posiada kapitał własny w wysokości 750100 PLN w całości opłacony, 

zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

- pod numem telefonu 71 327 62 12  koszt połączenia wg taryfy operatora, 

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@sensortech.pl

- korzystając z usługi livechatu oraz "zadzwoń do mnie" udostępnionej na stronie Sklepu

§ 1 Definicje 

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym. 

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

4. Usługodawca/Sprzedający – podmiot sprzedający usługi/Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

5. Poddostawca - podmiot dostarczający Towary Sprzedającemu w celu sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. 

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana i oferowana do sprzedaży w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów. 

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. 

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.sensortech.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie na Towary i Usługi dodatkowe. 

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży. 

11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklep.sensortech.pl

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. 

3. Sklep internetowy sklep.senortech.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. 

4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są produkcyjnie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinfor-matycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: 

a) przeglądarka internetowa Opera, Chrome, Internet Explorer, Firefox 

b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x786 pikseli. 

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień 

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami netto podanymi w złotych polskich, do których doliczony zostanie stosowny podatek VAT w wysokości 23%. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które zostaną doliczone zgodnie z cennikiem transportu.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową. 

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok z wyłączeniem okresu serwisowania strony Sklepu.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia, dostępny na stronie Sklepu i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. 

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. 

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. 

7. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia jest wyrażenie zgody przez Klienta na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Usługodawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Usługodawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Za wszelkie zamówienia złożone w Sklepie z wykorzystaniem loginu i hasła odpowiada Klient. 

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, przesłana zostanie automatyczna odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

10. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z momentem wpływu wpłaty ( 100% kwoty ujętej w potwierdzeniu zamówienia) na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub kartą.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli Kupujący złoży je w oparciu o nierzeczywiste ceny Towarów,  wynikające np. z nieuprawnionej ingerencji osób trzecich w System teleinformatyczny Sprzedawcy lub Poddostawcy (tzw. ataki hakerskie), pomyłki edytorskiej i in. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu roszczeń ze strony Klienta odnośnie strat materialnych, niematerialnych  i utraconych korzyści wynikających z odmowy realizacji zamówienia w takiej sytuacji. 

12. Sprzedający dołoży wszelkich starań, żeby obrazy odzwierciedlały rzeczywisty wygląd towaru. Jednak z uwagi na wielość wariantów produktów zdjęcie może mieć charakter poglądowy, ilustrujący ogólne cechy wyglądu towaru. Kupujący przyjmuje do wiadomości poglądowy charakter zdjęć i fakt, że nie stanowią one podstawy do roszczeń. 

§ 4 Koszty i termin wysyłki 

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 

2. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Polski. Dostawy poza granice Polski wymagają indywidualnych ustaleń.

3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Usługodawcy. 

4. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze licząc od dnia wpływy środków. Przy wyborze opcji płatności „przelew”, „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle do 1-2 dni roboczych).

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej popd linkiem https://sensortech.com.pl/content/1-formy-dostawy

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian zarówno w cenach Towarów i Usług dodatkowych znajdujących się w ofercie, jak i w wysokości kosztów wysyłki, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły już zamówienia przed dokonaniem ww. zmian.

§ 5 Płatności 

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamny jest  paragon lub imienny dowód zakupu (faktura).

2. Płatność za zamówiony towaru może nastąpić gotówką lub kartą płatniczą (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Transferuj.pl) lub przelewem na konto bankowe Sprzedającego.

§ 6 Odstąpienie od umowy ( zwrot towaru)

1. Sprzedający gwarantuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży i tym samym zwrotu zamówionego Towaru bez podania przyczyny. Odstąpić od umowy można w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Dla zachowania terminu 14 dni na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczające jest złożenie oświadczenia ( dostępnego pod na stronie internetowej Sklepu) na adres Sensor Tech SA, ul. M. Romanowskiego 25A, 51-122 Wrocław. Zwrot wzajemnych świadczeń Stron powinien nastąpić niezwłocznie, przy czym nie później w okresie 14 dni liczonych od daty otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Towar Klient odsyła na własny koszt pod adres wskazany w pkcie 1 niniejszego paragrafu. Towar oferowany jako komplet należy odesłać w całości. Dla przyspieszenia przetwarzania zwrotu, Klient może posłużyć się gotowym dokumentem zwrotu dołączonym do rachunku lub udostępnionym do pobrania ze strony internetowej. Zwracany towar powinien być nieuszkodzony oraz nie nosić śladów zużycia poza zużyciem koniecznym w granicach zwykłego zarządu zakupionym Towarem (np. wynikającym z konieczności przymierzenia lub innego sprawdzenia towaru). W przypadku zwrotu Towaru uszkodzonego lub noszącego ślady zużycia przekraczającego granice zwykłego zarządu Usługodawca może obciążyć Klienta odszkodowaniem obejmującym koszt uszkodzenia lub zużycia Towaru, przy czym kwota tego odszkodowania może zostać potrącona z kwotą ceny sprzedaży podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą. 

3. 3.Należność z tytułu zwrotu Towaru zostanie przesłana przekazem pocztowym, przelewem bankowym na wskazane konto lub na konto, z którego nastąpiła płatność. Nie ma możliwości wymiany zwracanego towaru na inny. 

§ 7 Procedura reklamacyjna, gwarancja

4. Sprzedający odpowiada wobec konsumenta za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym Ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny. 

5. Gwarancja producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązuje wyłącznie na terenie Polski. 

6. Objęcie danego towaru gwarancją zaznaczone jest przy opisie danego towaru na stronie internetowej Sklepu. Czas gwarancji każdego Towaru, objętego gwarancją widnieje w jego opisie na stronach Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, dołączanej do dowodu zakupu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producenta. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego

7. Towar wadliwy wraz z dowodem zakupu oraz prawidłowo wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym na stronie Sklepu należy odesłać pod adres Sensor Tech SA, ul. Romanowskiego 25A, 51-122 Wrocław załączając opis wady oraz dane umożliwiające identyfikację Klienta. 

8. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci równowartość ceny zakupionego Towaru. 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca. 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, dane osobowe naszych klientów są przechowywane w zbiorze danych Usługodawcy. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Usługodawcy i przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży oraz statutowej działalności gospodarczej, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Każdy z Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić pisemnie na adres Usługodawcy lub wysyłając e-mail na sklep@sensortech.pl. Usługodawca może udostępniać dane osobowe klienta podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup oraz w celach reklamowych i promocyjnych innym firmom z zachowaniem wymogów określonych w przepisach o ochronie danych osobowych o ile szczegółowe prawo nie wymaga, aby klient wyraził w tym celu osobną zgodę.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych: 

a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Składam zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta. 

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@sensortech.pl. 

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji. 

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy: 

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży. 

b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu. 

c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta. 

§ 9 Zmiana Regulaminu 

1.Zmiany regulaminu publikowane są na stronie domowej https://sensortech.com.pl/content/8-regulamin-sklepu

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie będą możliwe. 

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. 

§ 10 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). 

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.). 

Data aktualizacji regulaminu: 23.12.2021 r.