OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ( OWS)

Niniejszym ustala się ogólne warunki sprzedaży towarów oferowanych przez Sensor Tech SA. Warunki te mają na celu jak najlepsze świadczenie usług przez Sensor Tech SA oraz uregulowanie wszelkich kwestii związanych z zawieranymi transakcjami handlowymi, których przedmiotem będzie sprzedaż towarów.

I.DEFINICJE, ZAKRES OBOWIAZYWANIA

1. Dla potrzeb niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży poniższym wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie:

a)„OWS” – Ogólne Warunki Sprzedaży towarów, oferowanych przez Sensor Tech SA,

b)„Sensor Tech” – spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Romanowskiego 25A we Wrocławiu,

c)„Nabywca” – podmiot nabywający lub ubiegający się o nabycie od Sensor Tech Towarów na mocy umowy sprzedaży; d)„Cennik” – sporządzone przez Sensor Tech i obowiązujące cenniki (zestawienia cen) lub inne dokumenty zawierające informacje o ofercie handlowej Sensor Tech i cenach, względnie zestawienia towarów wraz z cenami;

e)„Oferta”- indywidualnie sporządzana oferta handlowa wraz z cenami towarów, warunkami płatności, terminem dostawy, ważna przez 30 dni, licząc od daty wysłania oferty lub przez okres liczony do innego dnia wskazanego w ofercie,

f)„Towary” – produkty dostępne do nabycia w Sensor Tech, w tym: detektory, czujniki, tablice (zwane też dalej produktami),

g)„ Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży, dostawy lub każda inna umowa albo zobowiązanie, na mocy których Sensor Tech odpłatnie świadczy jakiekolwiek usługi lub przenosi własność lub prawa do korzystania z Towarów.

h) „Siła wyższa”- zdarzenia lub okoliczności o których Sensor Tech nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć w chwili zawierania umowy sprzedaży i na które nie miała wpływu.

2.Niniejsze OWS obowiązują od dnia 11-04-2017 r. w odniesieniu do wszystkich Umów Sprzedaży towarów zawartych lub podlegających zawarciu pomiędzy Sensor Tech a Nabywcą. Sensor Tech zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych OWS, poprzez opublikowanie na stronie www.sensortech.pl.

3.Wyłącza się stosowanie jakichkolwiek ogólnych warunków umów Nabywcy.

4.Uznaje się, że niniejsze OWS zostały zaakceptowane bez zastrzeżeń przez Nabywcę jeżeli Nabywca odebrał dostarczane Towary, nawet jeśli wcześniej wniósł zastrzeżenia co do któregokolwiek z postanowień OWS.

5.OWS udostępniane są Nabywcom w formie pisemnej w siedzibie Sensor Tech oraz na stronie www.sensortech.pl., co jest równoznaczne z ich udostępnieniem Nabywcy przed zawarciem umowy. Nabywca ma możliwość skopiowania/pobrania OWS ze strony internetowej Sensor Tech, przechowywania ich oraz odtwarzania.

6.Jeżeli Nabywca pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Sensor Tech, przyjęcie/zaakceptowanie przez niego OWS przy zamówieniu, wniosku o kredyt kupiecki, oświadczeniu, innym dokumencie lub umowie sprzedaży uważa się za akceptację dla kolejnych zamówień/ umów sprzedaży, zawieranych przez Niego z Sensor Tech, o ile strony nie zastrzegły inaczej. 7.Postanowienia OWS mogą zostać zmienione jedynie poprzez odpowiedni zapis w pisemnej umowie sprzedaży. W takim przypadku zapisem nadrzędnym jest zapis umowy sprzedaży.

8. Załączane do oferty materiały katalogowe oraz schematy i rysunki mogą ulec zmianie. Sensor Tech zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie w odniesieniu do kosztorysów, rysunków i innej dokumentacji dostarczonej Nabywcy. Kopiowanie i udostępnianie tych materiałów osobom trzecim bez zgody Sensor Tech jest zabronione.

II.ZAMÓWIENIE

Zamówienie powinno zawierać następujące elementy:

a)Nazwa firmy, dokładny adres, numer i miejsce dokonania wpisu działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy,

b)Numer identyfikacji podatkowej NIP;

c)Powołanie się na ewentualną ofertę;

d)Wielkość zamówienia,

e)Rodzaje zamawianego towaru;

f)Terminy, miejsce i warunki wydania towaru;

g)Gdy miejscem wydania towaru nie jest siedziba Nabywcy, zamówienie powinno zawierać oświadczenie, iż Odbierający towar

jest upoważniony przez Nabywcę do jego reprezentowania, zarówno w zakresie praw jak i obowiązków wynikających z tej czynności, w tym szczególnie odpowiedzialności za przyjęty towar;

h)Informację o zapoznaniu się z OWS;

i)Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Nabywcy.

III.PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1.Zamówienia mogą być składane w jeden z następujących sposobów:

a) na piśmie;

b) za pomocą faksu;

c) za pomocą poczty elektronicznej (e-mail);

d) za pomocą formularza zamówień, dostępnego na stronie internetowej www.sensortech.pl.

2.Za wszelkie błędy popełnione w treści zamówienia całkowitą odpowiedzialność ponosi Nabywca.

3.Złożenie zamówienia oznacza zapoznanie się przez Nabywcę z OWS oraz instrukcją obsługi towaru.

4.Dokonanie przez Nabywcę zapłaty kwoty, wynikającej z faktury proforma stanowi datę zawarcia umowy sprzedaży towaru i tym samym jest podstawą do przystąpienia przez Sensor Tech do realizacji zamówienia.

5.W przypadku rezygnacji z zamówienia w okresie krótszym niż 7 dni przed jego realizacją, Zamawiający ponosi koszty manipulacyjne związane z odwołaniem zamówienia. Koszt ustalony jest ryczałtowo na kwotę wysokości 10% wartości zamówienia, ale nie mniejszą niż 100 PLN.

6.W przypadku Klientów, pozostających z Sensor Tech w stałych stosunkach handlowych, dopuszcza się realizację zamówienia bez konieczności dokonywania przedpłaty, w takim przypadku potwierdzenie przez Sensor Tech złożonego zamówienia stanowi datę zawarcia umowy sprzedaży towaru i tym samym jest podstawą do przystąpienia przez Sensor Tech do realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z zamówienia realizowanego bez pobierania przedpłaty, w okresie krótszym niż 7 dni przed jego realizacją, Zamawiający ponosi koszty manipulacyjne związane z odwołaniem zamówienia. Koszt ustalony jest ryczałtowo na kwotę wysokości 10% wartości zamówienia, ale nie mniejszą niż 100 PLN.

  IV. DOSTAWA

1.Wysyłka i dostawa towaru

a)Koszty, związane z wysyłką towarów, których wartość przekracza 5.000,00 PLN pokrywa Sensor Tech, natomiast koszty wysyłki towarów, których wartość nie przekracza 5.000,00 PLN pokrywa Nabywca.

b)Przy zamówieniach z przedpłatową formą płatności wysyłka zamówionego towaru nastąpi zgodnie z ofertą nie później jednak niż w terminie 21 dni po dokonaniu przez Nabywcę zapłaty kwoty wynikającej z faktury proforma.

c)Wiążącym obie strony terminem dostawy towaru jest termin wskazany w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia, bądź indywidualnie ustalany między stronami. Jeżeli w potwierdzeniu zamówienia dokonanego przez Sensor Tech data dostawy nie jest wyraźnie określona oznacza to, że termin ten jest traktowany przez strony jako przybliżony.

d)Odpowiedzialność za rozładunek przedmiotu dostawy ponosi w każdym przypadku Nabywca.

e)Transport na miejsce docelowe, posadowienie, podłączenie towaru stanowi gestię Nabywcy.

2.Brak możliwości dostawy

Sensor Tech nie ponosi odpowiedzialności, jeśli wydanie towaru jest niemożliwe lub opóźnione z przyczyn od niego niezależnych (w tym także z powodu siły wyższej). Sensor Tech jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Nabywcy o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości dostawy chyba, że okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie (niezwłocznie po otrzymaniu takich informacji). Jeżeli okres opóźnienia przekracza 30 dni każdej ze stron przysługuje prawo do pisemnego odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji prawo do odszkodowania przysługuje wyłącznie Sensor Tech, o ile opóźnienie powstało z przyczyn leżących po stronie Nabywcy. Jeśli umowa przewidywała wydanie towaru częściami, ewentualne odstąpienie od umowy dotyczy tylko i wyłącznie opóźnionej części świadczenia, a nie świadczeń przewidzianych w terminie późniejszym lub wcześniejszym. 3.Brak odbioru towaru lub odmowa przyjęcia towaru

W przypadku, gdy Nabywca nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym terminie, Sensor Tech przysługuje prawo umieszczenia towaru w magazynie na koszt i ryzyko Nabywcy oraz żądania od niego pozostałej do zapłaty kwoty, wynikającej z faktury oraz zwrotu kosztów transportu i magazynowania.

V.ROZKŁAD CIĘŻARU RYZYKA

1.W przypadku, gdy towar jest wysyłany na adres Nabywcy za pośrednictwem przewoźnika, przejście na Nabywcę korzyści i ciężarów związanych z zakupionym towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w momencie wydania towaru Nabywcy. Sensor Tech nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas rozładunku towaru u Nabywcy. Jeżeli w momencie odbioru towaru od przewoźnika Nabywca stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy towarem rzeczywiście dostarczonym, a towarem określonym w dokumentach przewozowych lub też uszkodzenie towaru, powinien on natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego przewoźnika lub do specyfikacji towaru oraz niezwłocznie powiadomić Sensor Tech o tym fakcie. Nabywca zobowiązany jest także wykonać dokumentację fotograficzną i przesłać ją do Sensor Tech na wskazany adres mailowy info@sensortech.pl najpóźniej w dniu następnym, licząc od daty odbioru. Czynności te mają na celu ustalenie zasad i zakresu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika. Niedopełnienie przez Nabywcę powyższych obowiązków skutkować będzie:

a) wygaśnięciem uprawnień Nabywcy z tytułu gwarancji za wady fizyczne towaru - w przypadku uszkodzeń towaru,

b) uprawnieniem Sensor Tech do zmiany zawartej umowy w części dotyczącej oznaczenia jej przedmiotu oraz ceny - w przypadku różnic pomiędzy towarem dostarczonym lub jego ilością, a tym który został wpisany do listu przewozowego lub specyfikacji.

2. W przypadku, gdy Nabywca odbiera towar własnym transportem, przejście na Nabywcę korzyści i ciężarów związanych z zakupionym towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z momentem wydania mu towaru z magazynu Sensor Tech. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Nabywcy traktowana jest jako upoważniona do reprezentacji Nabywcy w tym zakresie. Nabywca ma obowiązek wcześniejszego poinformowania Sensor Tech pisemnie lub drogą mailową, określając imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru konkretnego zamówienia w imieniu Nabywcy.

3. Nabywca ma obowiązek kontrolowania i potwierdzenia podpisem zgodności towaru z zamówieniem pod kątem ilościowym i jakościowym. Wszystkie rozbieżności Nabywca odnotowuje na dokumencie dostawy.

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Cena

a)Cena towaru wynika z cennika lub oferty. Dokumenty te jednak stanowią jedynie zaproszenie do składania zamówienia i nie są wiążące dla stron.

b)Ceny zwarte w dokumentach wskazanych w pkt. a) są cenami netto i podlegają podwyższeniu o należny podatek od towarów i usług VAT.

c)Jeśli stawki cen zostaną określone w walucie innej niż polski złoty (PLN), to cena na fakturze będzie równowartością w polskich złotych danej stawki walutowej według kursu sprzedaży danej waluty przez NBP w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury. d)Jeśli nie było innych ustaleń między stronami, towar jest fakturowany po cenach obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT.

e)Sensor Tech ma prawo do jednostronnej ( bez zgody Nabywcy) odpowiedniej zmiany cen na gruncie zawartych umów w przypadku następujących, po zawarciu tych umów, zmian kursów walut większych niż 2% lub zmian wysokości podatków lub ceł dotyczących towarów (lub elementów do ich wytworzenia) będących przedmiotem tych umów.

f) Sensor Tech zastrzega sobie prawo do zmiany warunków płatności w każdym czasie (w szczególności w przypadku kredytu kupieckiego) w sytuacji gdy ubezpieczyciel transakcji nie wyrazi zgody na uzgodnioną z Nabywcą formę płatności.

2.TERMIN PŁATNOŚCI

Datę płatności uzgodnioną pomiędzy stronami Sensor Tech umieszczać będzie każdorazowo na fakturze (rachunku). 3.OPÓŹNIENIE W TERMINIE PŁATNOŚCI

1.Jeżeli należność wynikająca z faktury nie została uregulowana w wyznaczonym terminie, Sensor Tech będzie miał prawo domagać się:

a)zapłacenia przez Nabywcę za opóźnienie odsetek ustawowych, a w przypadku zastrzeżenia na fakturze VAT lub rachunku odsetek umownych, odsetek w określonej na nich wysokości jednakże nie wyższych niż odsetki maksymalne,

b) natychmiastowego zapłacenia pozostałych faktur o późniejszych terminach płatności,

c) dokonania przez Nabywcę zapłaty ceny, przed terminem wydania towaru, wynikającego z innych przyjętych już do realizacji zamówień

2. Sensor Tech ma prawo przenosić przysługujące mu wierzytelności na rzecz osób trzecich.

3. Jeśli Nabywca ma nieuregulowane płatności Sensor Tech zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji potwierdzonych zamówień.

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności dla Sensor Tech, przekraczające 30 dni, Sensor Tech może zlecić windykację zewnętrznej firmie na koszt Nabywcy, a także wysyłać wezwania do zapłaty i obciążać nimi Nabywcę. Zryczałtowane koszty tak prowadzonej windykacji to kwota 500 PLN netto, a przy zaległości poniżej 300 PLN netto- kwota 200 PLN netto- za każdą powstałą zaległość płatniczą. Nabywca akceptuje oraz wyraża zgodę na ww. zryczałtowane koszty bez zastrzeżeń

5. Sensor Tech zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania świadectw kalibracji i kart gwarancyjnych do czasu uregulowania płatności za jakiekolwiek zalegle oraz za bieżącą fakturę.

4.ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI SPRZEDANEGO TOWARU

a)Sensor Tech zastrzega sobie prawo własności wydanego towaru do momentu całkowitego zapłacenia ceny przez Nabywcę. Zastrzeżenie to nie może w żaden sposób modyfikować przepisu działu V odnoszącego się do rozkładu ryzyka.

b)W celu umożliwienia identyfikacji towaru Nabywca zobowiązuje się do nie usuwania charakterystycznych oznaczeń towaru przed całkowitą zapłatą ceny. Odsprzedaż lub jakakolwiek transformacja towaru, którego zastrzeżenie dotyczy, są zabronione.

c)W przypadku, gdy Nabywca dokona sprzedaży, transformacji lub też odmówi Sensor Tech wydania towaru, którego zastrzeżenie dotyczy, obciążać go będzie obowiązek zapłaty na rzecz Sensor Tech kary umownej w wysokości 200% wartości towaru.

5. FAKTURY WYSYŁANE DROGA ELEKTRONICZNĄ

a)Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, wszystkie ewentualne faktury za towary i usługi sprzedawane przez *Sensor Tech * mogą być dostarczane do Nabywcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

b)Na podstawie § 4 powyższego rozporządzenia określa się następujący sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury:

·adresem poczty elektronicznej wystawcy, z którego będą wysyłane faktury będzie *_ksiegowosc@sensortech.pl_*

·temat wiadomości będzie zawierał przynajmniej następujący ciąg znaków *Powiadomienie o wystawionej fakturze VAT nr*

·treść wiadomości będzie zawierała przynajmniej *numer faktury, datę wystawienia i kwotę brutto dokumentu*

·faktura będzie dostarczana w postaci załącznika w *formacie PDF*

·wiadomość będzie zakończona stopką według wzoru: *Wygenerowano z programu QInvoice2Mail (1.15.3) firmy Qaction.pl Licencja nr 209016 dla: Sensor Tech SA ul. Romanowskiego 25A, 51-122 Wrocław*

c) Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia, jeśli Nabycwca nie akceptuje tej formy dostarczania dokumentu, jest zobowiązany do złożenia Sensor Tech stosownego sprzeciwu. Brak informacji zwrotnej w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży będzie uznany za akceptację ww. zasad przesyłania faktur w formie elektronicznej.

VII. GWARANCJA, RĘKOJMIA

1. Sensor Tech ( zwany też dalej Gwarantem) gwarantuje wysoką jakość techniczną towarów.

2. Sensor Tech udziela gwarancji na sprzedane towary, i tak odpowiednio, w zależności od rodzaju towaru, okresy gwarancji, liczone odpowiednio od dnia wydania poszczególnego towaru, wynoszą:

a) detektory Comag seria 3, Elpeg seria 3 - 120 miesięcy, począwszy od dnia 02.02.2015,

b) pozostałe produkty Sensor Tech -24 miesiące,

c) inne towary dystrybuowane przez Sensor Tech – 12 miesięcy,

d) głowice kalibracyjne, jako wymienne akcesorium , - 36 miesięcy.

3. Gwarancją nie są objęte:

a) wypadki zaistniałe podczas transportu i przeładunku oraz wywołane tym uszkodzenia,

b) uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem produktu, niedbałością Nabywcy lub stosowaniem produktu niezgodnie z zaleceniami producenta, kartą katalogową, instrukcją użycia albo przepisami bezpieczeństwa,

c) mechaniczne uszkodzenia produktów i wywołane nimi wady,

d) uszkodzenia lub wadliwe działanie wynikłe na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, czy też innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, rdzy, plam, przepięć w sieci energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, normalnego zużycia w eksploatacji, czy też innych czynników zewnętrznych,

e) urządzenia ze śladami ingerencji osób innych niż Gwarant lub uprawnionych przez niego podmiotów,

f) uszkodzenie wynikające z użytkowania nieoryginalnych głowic kalibracyjnych i części zamiennych,

g)urządzenia z uszkodzeniami wynikającymi z działań osób innych niż gwarant lub uprawnionych przez niego podmiotów tj. serwisów certyfikowanych i autoryzowanych,

h) urządzenia kalibrowane i przeglądane niezgodnie z zaleceniami Sensor Tech, w szczególności poprzez zastosowanie procedur, części zamiennych lub technologii poza kontrolą Producenta.

4.Wyłącza się odpowiedzialność Sensor Tech z tytułu rękojmi za wady towarów.

5. Bieg gwarancji liczony jest od dnia wydania towarów, jednak wszelkie czynności gwarancyjne podejmowane są po całkowitym uiszczeniu należności za towary objęte gwarancją. Gwarant zastrzega możliwość wstrzymania czynności gwarancyjnych w przypadku jakichkolwiek zaległości płatniczych względem Gwaranta lub autoryzowanego/certyfikowanego serwisu, który świadczył usługi związane z dostarczonymi towarami.

VIII. ZWROTY I REKLAMACJE

A. Zwroty.

1. W przypadku zwrotów towarów produkowanych przez Sensor Tech SA obowiązują następujące zasady:

a) zwrot nieużywanego towaru do 14 dni:

- bezkosztowy zwrot;

- zwrot gotówkowy

b) powyżej 14 dni do 3 miesięcy-możliwość zwrotu nieużywanego towaru za doliczeniem następujących opłat:

- 50 zł netto plus VAT z tytułu kalibracji,

- 50 zł netto plus VAT z tytułu przeglądu technicznego.

c) powyżej 3 do 6 miesięcy- możliwość zwrotu nieużywanego towaru za doliczeniem opłat:

- 50 zł netto plus VAT z tytułu kalibracji,

- 70 zł netto plus VAT z tytułu przeglądu technicznego.

d) powyżej 6 miesięcy lub używane- warunki zwrotu do negocjacji, możliwość zwrotu nie wyższa niż 25% pierwotnej wartości towaru.

2. Powyższe reguły zwrotów nie dotyczą urządzeń z dystrybucji, których producentem nie jest Sensor Tech SA.

3. Za zwrot towaru wystawiony zostanie kupon o równowartości zwracanej kwoty do wykorzystania na zakupy towarów w Sensor Tech SA, w sklepie internetowym lub u dystrybutora.

4. Koszty wysyłki każdorazowo obciążają Zwracającego towar.

B. Reklamacje.

1.Po dostarczeniu towaru na miejsce przeznaczenia Nabywca (lub dalej też Reklamujący) ma obowiązek potwierdzenia odbioru towaru, niezwłocznego starannego sprawdzenia stanu towaru oraz przechowywania go w warunkach zapewniających podtrzymanie jego pierwotnych właściwości.

2.Ustala się następujące warunki reklamacji z tytułu gwarancji na towary:

a) warunkiem skutecznego wniesienia reklamacji jest zapłata ceny za towar oraz zapoznanie się z kartą katalogową, instrukcją obsługi w zakresie wykorzystywania, użytkowania i zastosowania towaru,

c) przedstawienie przez Nabywcę: aktualnego świadectwa kalibracji oraz wszystkich protokołów przeglądów okresowych,

d) Nabywca ( zwany też dalej Reklamującym) powinien wysłać zgłoszenie reklamacyjne na formularzu, dostępnym na stronie www.sensortech.pl, wraz ze szczegółowym opisem usterki/wady pisemnie lub na adres email: info@sensortech.pl, zgłoszenie reklamacyjne powinno nastąpić niezwłocznie, tj. najpóźniej w terminie 7 dni, licząc od dnia wykrycia usterki,

e) towar wykazujący wady lub usterki należy przesłać, na koszt Nabywcy/Reklamującego bezpośrednio do Gwaranta na adres jego siedziby najpóźniej w dniu wysłania zgłoszenia reklamacyjnego,

f) wszelkie koszty związane z zapewnieniem transportu, bezpiecznego opakowania, ubezpieczeń i innym ryzykiem ponosi Nabywca/Reklamujący,

g) w przypadku wykonywania przez Sensor Tech prac gwarancyjnych prowadzonych na terenie przedsiębiorstwa Nabywcy/Reklamującego, jest on zobowiązany zapewnić Gwarantowi bezpłatnie niezbędną pomoc,

h) jeżeli Nabywca nie dokona zgłoszenia reklamacyjnego w sposób oraz w terminie określonym powyżej, traci wszystkie ewentualne uprawnienia wynikające z tytułu gwarancji z powodu ich wygaśnięcia,

i) użytkowanie uszkodzonego towaru, jest równoznaczne z akceptacją jego jakości, a tym samym z wygaśnięciem wszelkich uprawnień wynikających z gwarancji.

3.Niekompletne zgłoszenia reklamacyjne (niezgodne z ww. warunkami) nie będą rozpatrywane.

4.Sensor Tech potwierdza kompletne zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania.

5.Sensor Tech ma 30 dni na rozpatrzenie reklamacji, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia kompletnej reklamacji.

6.Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Gwaranta w terminie ustalonym przez strony, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych, liczonym od daty uwzględnienia reklamacji przez Sensor Tech. Gwarant może wysłać produkt zastępczy na czas trwania naprawy, o ile będzie miał taki dostępny w magazynie. Gwarant zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu naprawy na skutek problemów z dostępnością części zamiennych.

7.W przypadku uznania reklamacji, prace wykonane i towary dostarczone w ramach gwarancji powodują przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas, w którym Reklamujący wskutek wady towaru nie mógł z niego korzystać chyba, że Gwarant dostarczył urządzenie wolne do wad, co powoduje odnowienie gwarancji.

8.Reklamującemu przysługuje prawo wymiany towaru na nowy, jeżeli:

a) w okresie gwarancji Gwarant dokona czterech napraw istotnych, a urządzenie nadal będzie wykazywało wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z przeznaczeniem,

b) Gwarant stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe.

9.W przypadku uwzględnienia żądania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad Sensor Tech zobowiązuje się do jego wymiany w jak najkrótszym terminie wynikającym z możliwości produkcyjnych i innych ciążących na nim zobowiązań.

10.Jeżeli wymiana produktu na nowy, zgodnie z p. 8, nie jest wykonalna, Reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej ceny.

11.W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Nabywcy, wszelkie koszty pokrywa Reklamujący. W przypadku reklamacji uzasadnionej koszt wysyłki zwrotnej (na terenie RP) pokrywa Gwarant.

12.Okresowe czyszczenie, przeglądy, konserwacja, regulacja, wymiana głowic (rekalibracja) itp., przeprowadzane na zlecenie Nabywcy, nie są traktowane jako naprawy gwarancyjne i Gwarant zastrzega sobie prawo do obciążania Nabywcy ich kosztami. 13.Wszelkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono, stają się własnością Gwaranta.

14.Gwarant nie udziela upoważnień ani gwarancji odnośnie produktów innych niż te, które określono w niniejszym dokumencie. W żadnym wypadku nie będzie on odpowiedzialny wobec Reklamującego za szkody lub zniszczenia wynikłe z nieprawidłowej instalacji lub użytkowania produktów.

15.Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Reklamującego do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią produktu.

16.W okresie rozpatrywania reklamacji, Nabywca nie ma prawa do wstrzymywania płatności jakichkolwiek wymagalnych już należności wynikających z umów zawartych z Sensor Tech, w tym za towar reklamowany, bądź za towar, który został zafakturowany przez Sensor Tech łącznie z towarem reklamowanym, jednak w odróżnieniu od towaru reklamowanego nie zawiera on wad.

17.Jeżeli jednak Nabywca wstrzyma dokonywanie jakichkolwiek płatności na rzecz Sensor Tech, Sensor Tech ma prawo wstrzymać się z wykonaniem zobowiązań z tytułu gwarancji do czasu uregulowania wobec niego przez Nabywcę wszelkich zaległych należności i innych obowiązków, a Nabywca zobowiązany będzie dodatkowo do zapłaty na rzecz Sensor Tech odsetek za opóźnienie w wysokości podwójnej rocznej stopy procentowej odsetek ustawowych, lecz nie wyższych niż odsetki maksymalne. Odsetki za opóźnienie należne będą Sensor Tech w pełnej wysokości bez względu na to, czy reklamacja zostanie przez niego uwzględniona czy też nie.

18.Odpowiedzialność Sensor Tech za wady towaru jest ograniczona wyłącznie do zobowiązań, które wynikają z niniejszej gwarancji. Sensor Tech nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez towar po jego dostarczeniu do Nabywcy.

19. W toku postępowania reklamacyjnego Sensor Tech dopuszcza możliwość wysłania urządzeń na zamianę. W przypadku wyboru tej procedury Reklamujący otrzymuje pełnowartościowy towar a Sensor Tech po niezwłocznym odesłaniu reklamowanych urządzeń wyjaśnia przyczynę uszkodzenia urządzenia. Jeżeli leży ona po stronie Sensor Tech, postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone, a wymienione urządzenie pozostanie u Reklamującego. Jeżeli uszkodzenie nie jest wynikiem wady produkcyjnej, wykonana zostanie wycena naprawy i przesłana do Reklamującego, który podejmie decyzję o naprawie i odesłaniu urządzenia, zwrocie nienaprawionego urządzenia lub zakupie nowego. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (urządzenie sprawne) Sensor Tech wystawi fakturę za diagnostykę oraz fakturę za przywrócenie możliwości sprzedaży urządzenia reklamowanego (ponowna kalibracja, testy, czyszczenie i inne) w zryczałtowanej wysokości, co Nabywca akceptuje i zobowiązuje się do zapłaty.

W przypadku nieodesłania na podany adres urządzenia wadliwego w ciągu 14 dni od otrzymania urządzenia zamiennego reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, a na otrzymane urządzenie zostanie wystawiona Reklamującemu faktura VAT o wartości odpowiadającej wartości wysłanych na zamianę urządzeń,co Nabywca akceptuje i zobowiązuje się do zapłaty.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

2.W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporów, strony poddają je pod rozstrzygnięcie Sądów Powszechnych właściwych dla siedziby Sensor Tech.